โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดทำสื่อและแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กศน.อำเภอศีขรภูมิ , กศน.อำเภอลำดวน , กศน.อำเภอสำโรงทาบ
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์