โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2566  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม กศน.รวมใจ อำเภอศีขรภูมิ