โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ กศน.อำเภอศีขรภูมิ  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 วิทยากรแกนนำครู ก จำนวน 5 คน
ระยะที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 37 คน