วันที่ 24มกราคม 2565 โดย นางกนกณัฐ สิงหะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศีขรภูมิ ร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 กับหัวหน้าส่วนราชกรทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสมสุขภาพตำบลแตล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลแตล ทุกหมู่บ้าน ณ โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อ่างเก็บน้ำบ้านแตล หมู่ที่ 22 ตำบลแตล อำเภอศีชรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

#กศน.อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ♥️</h6>
							<br>
							
              
             
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<base href=